Trang chủ  |   Liên hệ  |   Email  |  

Đề án Chương trình tiên tiến Quốc gia

Đề án "Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học Việt Nam giai đoạn 2008 - 2015" đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt Quyết định số 1505/QĐ-TTg ngày 15/10/2008.

Mục tiêu chung của Đề án Chương trình tiên tiến quốc gia:

Triển khai thực hiện một số chương trình tiên tiến đào tạo trình độ đại học nhằm tạo điều kiện để xây dựng và phát triển một số ngành đào tạo, khoa, trường đại học mạnh đạt chuẩn khu vực và đẳng cấp quốc tế; góp phần nâng cao chất lượng và triển khai các chương trình đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam; phấn đấu đến năm 2020 có một số trường đại học của Việt Nam được xếp hạng trong số 200 trường đại học hàng đầu thế giới.

Chi tiết nội dung Đề án Chương trình tiên tiến quốc gia tải về