Trang chủ  |   Liên hệ  |   Email  |  

Danh mục sách tham khảo dành cho sinh viên Chương trình tiên tiến

Danh mục sách hiện đang lưu trữ tại Thư viện phục vụ sinh viên Chương trình tiên tiến

Danh mục sách hiện đang lưu trữ tại Thư viện phục vụ sinh viên Chương trình tiên tiến

 

STT

 

       TÊN MÔN HỌC

TÊN SÁCH

1

 

NRG200

Introduction to Nursing Health Care

Nursing diagnosis handbook: An evidence based guide to planning care (9th ed.) St. Louis, MO

2

 

NRG200

Introduction to Nursing Health Care

 

Medical-Surgical nursing: Critical thinking for collaborative care (6th ed.). St. Louis, MO

3

 

NRG200

Introduction to Nursing Health Care

 

Fundamentals of Nursing (7th ed) St. Louis, MO

4

NRG202

Health Care Communication

Professional communication skills for nurses. (6th ed.). St.Louis, MO:

5

BIO 304

Pathophysiology

Pathophysiology for the Health Professional 4th ed

6

BIO 304

Pathophysiology

Study Guide for Pathology for the Health Professional 4th ed.

7

NRG 260

Older Adult Health Care

Gerontological Nursing (4th ed.). St Louis, MO (2011)

8

NRG331

Introduction to Critical Care Nursing

Introduction to critical care nursing (5th ed.). St. Louis

9

 

NRG331

Introduction to Critical Care Nursing

 

NRG452A

Advance Nursing in Critical Care

ECG’s Made Easy (4th ed.). Maryland Heights, MO

10

 

NRG312

Physical Assessment

Physical examination and health assessment (6th ed.). St. Louis

11

 

NRG312L

Physical Assessment

Physical examination and health assessment student laboratory manual (5th ed.). St. Louis

 

12

 

NRG 341

Psychiatric Mental Health Nursing

 

Foundations of Psychiatric Mental Health Nursing: a clinical approach, (6th ed). St. Louis, MO

13

 

BIOL207

Physiology

Guyton and Hall, Textbook of Medical Physiology. John E. Hall. PhD. 12e.

14

BIOL207

Physiology

Guyton and Hall, Physiology Review, 2e.

15

BIOL208

Anatomy

Principles of Anatomy and Physiology 13e.

16

 

Nutr339

Metabolic Function of Nutrition

Krause's Food & the Nutrition Care Process, 13e (Krause's Food & Nutrition Therapy) 

17

 

BIO305

Pharmacology

Rang & Dale's Pharmacology: with STUDENT CONSULT Online Access, 7e