Trang chủ  |   Liên hệ  |   Email  |  

Lịch học của sinh viên CTTT với giảng viên CT Học Mãi đợt 2 năm 2018

VPCTTT tiếp tục tổ chức các lớp học tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên CTTT Khóa 6, Khóa 7, Khóa 8 do các giáo viên tình nguyện thuộc CT Học Mãi (Australia) sang giảng dạy trong thời gian từ 04-03/9/2018

 

Tuesday 4/9

Wednesday 5/9

Thursday 6/9

Morning

9-11am

 

Room 202-B4

Y2 - group 1

(23 students)

 

Jane

Geoff

Y2 - group 1

(23 students)

 

Jane

Geoff

Y2 - group 1

(23 students)

 

Jane

Geoff

 

 

 

   Room 203-B4

Y2 - group 2

(23 students)

 

Barb

Jill

Kim

Y2 - group 2

(23 students)

 

Barb

Jill

Kim

Y2 - group 2

(23 students)

 

Barb

Jill

Kim

Afternoon

2-4pm

 

Room 203-B4

Y3

(33 students)

 

Caitie

Fiona

Arti

Y3

(33 students)

 

Caitie

Fiona

Arti/Vasi

Y3

(33 students)

 

Caitie

Fiona

Arti

 

 

 

 

Room 202-B4

Y4

(max 40 students)

 

Sherry

Minh

Geoff

Jane

Y4

(max 40 students)

 

Sherry

Minh

Geoff

Jane

Y4

(max 40 students)

 

Sherry

Minh

Geoff

Jane

 

VPCTTT