Trang chủ  |   Liên hệ  |   Email  |  

Thông tin cán bộ Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

1. Lãnh đạo Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

PGS.TS.BS Lê Đình Tùng
Trưởng phòng

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Bình
Phó Trưởng phòng

ThS. Lê Thị Trà My
Phó Trưởng phòng

2. Cán bộ Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học