Trang chủ  |   Liên hệ  |   Email  |  

Tiến trình đào tạo Chương trình tiên tiến Ngành Điều Dưỡng

Chương trình tiên tiến Ngành điều dưỡng có thời gian đào tạo 4,5 năm. Trong quá trình hơn 10 năm tổ chức đào tạo, Tiến trình đào tạo của Chương trình tiên tiến ngành Điều dưỡng đã được thay đổi để phù hợp với yêu cầu đào tạo. 

Tiến trình đào tạo Chương trình tiên tiến Ngành Điều dưỡng hiện nay Download